Klikk på bilde for full storleik
 

Regjeringen og Stortingets strakstiltak mot brå endring i personlig inntekt og tapt omsetning i næringslivet


 

Mange går inn i den neste tiden med stor usikkerhet ogsituasjonen for svært mange ansatte, bedrifter og selvstendig næringsdrivendeer svært alvorlig og raskt eskalerende.

 

Regjeringog Storting har i dag (mandag 16.mars 2020) kommet med gode og målrettede forslag til tiltak i en krisepakke som sikrer et bedre sikkerhetsnett og løsninger for deg som nå er akutt rammet av virusutbruddet, enten det er endring i personlig inntekt eller likviditet som næringsdrivende.
 

 

Tiltak fra regjeringen for å ivaretanorsk økonomi, privatpersoner og næringsliv
 

Vi vet at mange som i dag ikke har fått betalt forfalte fakturakrav og gjeld vil oppleve denne situasjonen som ekstra krevende. Vi vil derfor nå gjengi noen av tiltakene som nå iverksettes av Regjeringen, dersom du nå er rammet av denne situasjonen, enten som privat person eller som selvstendig næringsdrivende og i egen bedrift. Videre vil vi i en egen nyhetssak fortelle deg hvordan vi i Pacta møter denne spesielle situasjonen, og hvordan vi innretter vårt arbeid i oppfølgingen av deg som har ubetalte fakturakrav og inkassosaker hos oss.
 
 

Bedreinntektssikringsordninger for deg som er selvstendige næringsdrivende og frilanser
 

Et av forslagene er at selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få enmidlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av desiste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra ogmed dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart ogutbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning forordningen. 
 

Bedreytelser for deg som er permittert 
 

Permittertesikres nå full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betalearbeidstaker lønn de siste 18 dagene.
 

Dagpengeordningen blir forbedret,slik at den blir 80 prosent av tidligere lønn opp til knapt 300.000 kroner (3G), og deretter 62,4 prosent av tidligere lønn opp til knapt 600.000 kroner (6G).Grensen for å motta dagpenger senkes til knapt 75.000 kroner (0,75 G)
 
 

Dagpengerved oppsigelse og permittering– særlig for lavtlønnede
 

Dagpengeordningen blir forbedret, ogvil bli 80 prosent av tidligere lønn opp til knapt 300.000 kroner (3 G), ogderetter 62,4 prosent av tidligere lønn opp til knapt 600.000 kroner (6 G).Grensen for å motta dagpenger senkes til knapt 75.000 kroner (0,75 G)
 
 

Dagpenger? Søk om nytt skattekort for å redusereskatten

 

Dersom du blir permittert eller mister jobb får duredusert skatt når du mottar dagpenger. Du bør derfor søke om nytt skattekortsamtidig som du eventuelt får permitteringsvarsel. Det gjør du her:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattekort/bestille-endre/

Hvis inntekten går opp igjen senere må du huske åendre skattekortet en gang til, hvis ikke får du restskatt i 2021.

 

  

Ytelser for deg som er lærling om du nå mister læreplassen

 
For lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddetskal inntektsgrunnlaget sikres på nivå med din lærlingelønn. 
 
 

Trygghetfor familien 
 

Ordningen med omsorgspenger og arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til 3 dager. Det betyr altså at arbeidsgive rbetaler omsorgspenger i tre dager. Deretter betaler staten. Perioden for omsorgspenger dobles fra 10 til 20 dager.
Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger oppad begrenset til 6 G fra og med dag 3. 
 

Endring i sykelønnsordningen knyttet tilkorona-pandemien

 

Videre reduseres arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger i forbindelse med koronasmitte til 3 dager, frem til 31. oktober. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4. Nivået på sykepengeneer det samme som i dag. Også selvstendig næringsdrivende bliromfattet, men etter gjeldende regler for ytelser til denne gruppen.
 

Dettee r en midlertidige ordninger inntil videre, og endringene trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en tekniskløsning.

 

Tiltak overfor deg i næringslivet for å sikre likviditet og tilgang på kapital
 

Det er også lagt frem tiltak overfor næringslivet for å sikre likviditet og betalingsevne. Innbetaling av arbeidsgiveravgift og moms 15. april i år utsettes, og den lave momssatsen på 12 prosent blir redusert til 8 prosent. Dette hjelper blant annet reiselivet.
 
 

Søndag la regjeringen også frem tiltak rettet mot bedriftene med en foreløpig ramme på i alt 100 milliarder kroner. Pakken består av to ordninger:
 
 
  • En garantiordning rettet særlig mot små og mellomstore bedrifter. Rammen er 50 milliarder kroner. Staten skal kunne garantere for banklån slik at bedriftene har penger nok til å komme seg gjennom koronakrisen.
 
  • Statens obligasjonsfond blir gjenopplivet.Fondet var sist i bruk under finanskrisen. Dette er særlig rettet mot store bedrifter. I praksis betyr dette at staten låner bedriftene penger. Det skjer ved at staten kjøper omsettelige lånepapirer (obligasjoner) som bedriftene legger ut i markedet. Ordningen skal administreres av folketrygdfondet,
 

 
(Pacta gjengir over det som er lansert av regjering og storting. Ytterligere tiltak og endring i de tiltakene som er lansert kan komme fortløpende og kan også endre seg raskt. For til enhver tidgjeldende, korrekt og oppdatert informasjon - følg informasjon lagt ut av NAV, skattemyndighetene, regjering og storting)
 
 
 
 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
Ny midlertidig lov for å forhindre unødvendige konkurser

Det er et mål for norskemyndigheter at bedrifter som ellers er sunne og levedyktige ikke går konkurssom følge av likviditetsutfordringer. Regjeringen har derfor foreslått enny midlertidig lov om rekonstruksjon av bedrifter som har økonomiskeutfordringer (Rekonstruksjonsloven).
Å fryse inkassosaker vil gjøre vondt verre
Det vil være totalt uansvarlig og gjøre en vond situasjon verre om vi fryser all inkassovirksomhet slik Geir Jøsendal, universitetslektor i rettsvitenskap ved NTNU, anmoder regjeringen om å gjøre i et intervju med Stavanger Aftenblad 26. mars.                        
Vi rammes ulikt som følge av epidemien – Jeg skylder penger – hva nå?
I Pacta skal vi bidra løsningsorientert i denne situasjonen -  i møte med våre oppdragsviere, og deg som deres kunde -slik at vi alle skal komme gjennom dette på beste måte - sammen.

Regjeringen og Stortingets strakstiltak mot brå endring i personlig inntekt og tapt omsetning i næringslivet

Viktig melding - hjemmekontor og tilgjengelighet


InfoCenter Kreditor - pålogging
Vi har for øyeblikket problemer med pålogging for «Logg inn InfoCenter Kreditor».
Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96         post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS