Klikk på bilde for full storleik
 

Ny midlertidig lov for å forhindre unødvendige konkurser


Det er et mål for norskemyndigheter at bedrifter som ellers er sunne og levedyktige ikke går konkurssom følge av likviditetsutfordringer. Regjeringen har derfor foreslått enny midlertidig lov om rekonstruksjon av bedrifter som har økonomiskeutfordringer (Rekonstruksjonsloven).
 

Få gjeldsforhandlingeretter reglene konkursloven

Bedrifter somikke kan oppfylle sine forpliktelser har mulighet til å forhandle medkreditorene om frivillig gjeldsordning eller tvangsakkord, etter reglene ikonkursloven. Begjæring om gjeldsforhandling rettes til tingretten, somderetter iverksetter en prosess knyttet til mulige gjeldsforhandlinger.Utfallet av gjeldsforhandlingene vil være enten en frivillig gjeldsordning(eksempelvis med betalingsutsettelser og/eller reduksjon av gjeld), entvangsakkord, eller en konkurs.
 
Gjeldsforhandlinger foregår også utenomrettslig(privat), men etter någjeldende regler åpnes det få gjeldsforhandlinger.Årsaken kan være at bedrifter på tidspunktet for gjeldsforhandlinger alleredehar for en for presset økonomi og likviditet, slik at det ikke vil væretilstrekkelige midler til å finne en løsning for bedriften og kreditorene.
 
 

Som følge av Covid-19situasjonen ønsker regjeringen nå å iverksette raske tiltak knyttet tilregelverket for gjeldsordninger. Regjeringen uttaler videre at behovet forhurtige virkemidler gjør at reglene nå foreslås som en midlertidig lov, hellerenn omfattende endringer av konkursloven. Dersom forslaget blir vedtatt, vilreglene – så lenge loven er i kraft – erstatte konkurslovens regler om gjeldsforhandlinger.Det fremkommer imidlertid av forslaget at de midlertidige reglene omrekonstruksjon som nå gis vil kunne videreutvikles til å bli permanente regler.

 

Hovedtrekk i forslaget
 

Hovedformålet med lovforslaget er åredusere risikoen for unødige konkurser i ellers levedyktige virksomheter somer rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet, med et ønskeom at de nye reglene kan bidra til at bedrifter som ellers er lønnsomme kanreddes og at arbeidsplasser dermed sikres.
 
Reglene vil dermed kunne bidra til åskille mellom bedrifter som kan være levedyktige under normale forhold ogbedrifter som generelt er tapsbringende. De foreslåtte endringene skal giutsatte bedrifter flere virkemidler i forhandlinger med kreditorene enn det manhar i dagens lov. Herunder fremhever regjeringen at:
 
 • Forhandlinger om rekonstruksjon vil kunne innledes på et tidligere tidspunkt, og mens skyldneren fortsatt har midler igjen (er likvid). I dag kan gjeldsforhandling først begjæres når skyldneren ikke kan oppfylle forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Forslaget åpner for at rekonstruksjon kan begjæres hos skyldnere som 'har eller i overskuelig fremtid vil få alvorlige økonomiske problemer.'
 • Kreditorer vil også kunne begjære åpning av rekonstruksjonsforhandling, men kun dersom skyldneren er il-likvid (ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller).
 • Det vil bli lettere å vedta en rekonstruksjonsplan.
 • Det gis større adgang til helt eller delvis salg av virksomheten og omgjøring av gjeld til aksjekapital.
 • Det åpnes for å kunne gjøre midlertidig unntak fra at det offentlige har fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift.
 • Det åpnes for å få pantesikkerhet for lån til finansiering under rekonstruksjonen med prioritet foran alle andre panthavere.
 • Skyldnerens beskyttelse styrkes mot åpning av konkurs og gjennomføring av tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandling.

Hva kan vi forvente videre?
 

Lovforslaget har vært på høring, og regjeringenhar fremmet lovforslag for Stortinget. Det antas at lovforslaget vil behandlesi Stortinget snarest mulig.
 

Den midlertidige loven vil, dersom den vedtas i sin foreslåtte form, gjelde for alle begjæringer som innkommer tingretten etter lovens ikrafttredelse, samt begjæringer som er innkommet tingretten før ikrafttredelse, men som ikke enda er avgjort av tingretten.
 
 

Er gjeldsforhandling åpnet etterkonkurslovens første del etter 1. mars 2020, kan saken behandles etter de nyereglene dersom skyldneren begjærer det og det ikke er tatt stilling til etforslag om frivillig gjeldsordning eller stemt over et forslag tiltvangsakkord.
 
 

Webinarom rekonstruksjon – 28. april

  

Tirsdag 28. april fra kl. 09.00 – 10.120 inviterer Næringsforeningen Haugalandet
, i samarbeid med Advokatfirmaet Responsa, til webinar for en grundig gjennomgang av mulighetene som den nye loven kan gi, og hvilke utfordringer somkan oppstå ved gjennomføring av en rekonstruksjon.
 

  

Temaer som blant annet tas opp er:
 
 • Hva er rekonstruksjon?
 • Hva skiller rekonstruksjon fra de reglene om gjeldsforhandling?
 • Hvem kan be om en rekonstruksjon?
 • Hva skal til for å få åpnet rekonstruksjonsforhandlinger?
 • Hva en rekonstruksjonsplan kan gå ut på?
 • Styring og myndighet i rekonstruksjonsperioden?
 • Hvordan sikre driften underveis?
 • Kreditorenes rolle og hvilke rettigheter har kreditorene under en rekonstruksjon.
 • Gjennomføringen av rekonstruksjonen

Foredragsholdere vil være  advokat/partner Sturla Vik-Vestly og
advokat/partner Kjell Petter Neset i Advokatfirmaet Responsa AS.
 

  

 
 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
Nye satser for purregebyr fra 1.oktober 2020

Regjeringen vedtok 19.juni 2020 forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementets om endringer i forskrift til Inkassoloven Det innebærer nye, reduserte nivåer på purregebyrer, inkassovarsel og inkassosalær, og slår inn for krav med forfall etter 1. oktober 2020.
Ny midlertidig lov for å forhindre unødvendige konkurser

Det er et mål for norskemyndigheter at bedrifter som ellers er sunne og levedyktige ikke går konkurssom følge av likviditetsutfordringer. Regjeringen har derfor foreslått enny midlertidig lov om rekonstruksjon av bedrifter som har økonomiskeutfordringer (Rekonstruksjonsloven).
Å fryse inkassosaker vil gjøre vondt verre
Det vil være totalt uansvarlig og gjøre en vond situasjon verre om vi fryser all inkassovirksomhet slik Geir Jøsendal, universitetslektor i rettsvitenskap ved NTNU, anmoder regjeringen om å gjøre i et intervju med Stavanger Aftenblad 26. mars.                        
Vi rammes ulikt som følge av epidemien – Jeg skylder penger – hva nå?
I Pacta skal vi bidra løsningsorientert i denne situasjonen -  i møte med våre oppdragsviere, og deg som deres kunde -slik at vi alle skal komme gjennom dette på beste måte - sammen.

Regjeringen og Stortingets strakstiltak mot brå endring i personlig inntekt og tapt omsetning i næringslivet

Viktig melding - hjemmekontor og tilgjengelighet


Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96         post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS